Stroškovno učinkovit način razvoja kadrov

Razvoj kadrov je zelo širok pojem, a ne glede na to, kako ga opredelite, v podjetju vedno predstavlja strošek. Velikokrat je ta strošek ovrednoten le s stroškom izobraževanj in drugih ukrepov, malokrat pa je upoštevan faktor izgube, kadar zaposleni niso ustrezno razviti. Stroški so pomembni pri vodenju podjetja, dejstvo pa je, da so največji strošek zaposleni, ki svojega dela ne opravljajo optimalno. Integriran pogled na razvoj kadrov na eni strani prinaša boljše poslovne rezultate na drugi strani pa zmanjšuje stroške povezane z razvojem kadrov in manjšo fluktuacijo zaposlenih.

V zahtevnem in težko predvidljivem poslovnem okolju je sistemski pristop k razvoju kadrov nujno potreben, saj na eni strani spodbuja nujen razvoj kadrov, hkrati pa skrbi za stroškovno učinkovitost.

Sistemski razvoj kadrov zasleduje cilje podjetja in temu prilagaja razvoj kadrov. Celoten sistem razvoja kadrov zajema vse kadrovske procese, od zaposlovanja, uvajanja zaposlenih, napredovanja znotraj delovnega mesta ali v podjetju, do odhoda iz podjetja. Če želite trgu dostaviti najboljši produkt ali storitev je edino smiselno, da svojemu podjetju najprej zagotovite najboljše zaposlene.

Poskrbite za  optimalno poslovanje!

Ob uvedbi sistemskega razvoja kadrov bodo zaposleni sami prepoznavali področja, kjer morajo napredovati, da bodo lahko dosegali svoje cilje in cilje podjetja. Sistemski pristop k razvoju kadrov omogoča zelo natančno opredelitev kompetenc, ki jih mora posamezni zaposleni osvojiti, saj na zaposlene gleda celostno z vidika zaposlenega, oddelka, podjetja in trga. Omenjeni pristop omogoča podjetjem tudi boljše kadrovsko  in procesno načrtovanje

Coaching4me omogoča podjetju, da vzpostavi sistem razvoja kadrov znotraj podjetja in s tem lahko samo izvaja dobršen del procesa razvoja kadrov in tudi kritično presoja potrebne ukrepe.

Razvoj kadrov potrebuje načrtovanje in natančno opredeljene cilje. Kadar sledimo temu načelu lahko opredelimo tudi investicijski strošek v zaposlenega ter povrnitev te investicije. 

Posledica sistemskega razvoja kadrov je jasno zavedanje lastnih ciljev in ciljev podjetja. Zaposleni, ki ob prihodu v službo poznajo svojo vlogo v ciljih podjetja, bodo bolj storilni. 

Zaposleni s svojim delom soustvarjajo poslovne rezultate in kadar prepoznajo svoj delček v mozaiku skupnih ciljev ter so ustrezno motivirani in nagrajeni, presegajo pričakovanja nadrejenih. 

Produktivni in pripadni zaposleni bodo dosegali zastavljene cilje in skrbeli za to, da boste vedno korak pred konkurenco. 

Coaching4me pristop

1. Cilji organizacije – analiza potreb. Razvoj zaposlenih mora slediti ciljem organizacije, zato je pomembno določiti cilje organizacije za prihodnje obdobje in na podlagi teh ciljev določiti ustrezne kompetence zaposlenih, ki so potrebne za njihovo dosego. Zato je pomembno, da se vključi v proces tako vodstvo, kot kadrovska služba.

2. Analiza trenutnega stanja in priprava načrta. S pomočjo 360-stopinjske analize ugotovimo, kakšno je dejansko stanje posamezne kompetence z vidika celotnega podjetja, posameznega oddelka in posameznega zaposlenega. Na podlagi analize potreb in trenutnega stanja pripravimo načrt, ki zajema posameznega zaposlenega in celotno podjetje.

3. Izvedba programov razvoja. Analiza potreb in dejanskega stanja pokaže dejanske potrebe po razvoju kompetenc. Načini razvoja kompetenc so lahko v obliki kompetenčnih treningov, team buildingov, individualnih ali skupinskih coachingov.

4. Spremljanje razvoja kadrov. Tako kot se vsak proces razvoja novega produkta konča z razvojem izboljšav ali pa razvojem novega produkta, je tudi razvoj kadrov nenehen proces. V podjetje se uvede sistem povratnih informacij in spremljanja zaposlenih ob njihovem razvoju.